EFM Kontakt 3. Klasse Barbara Senn Zucol / Bettina Corday